Back

Kelias

Man pasisekė gimti Lietuvos Respublikoje, TSRS sudėtyje. 15 Socialistinių Respublikų sudarė Tarybų Sąjungą. 1991 gruodžio 9 Tarybų Sąjunga nustojo egzistuoti.
Keitėsi santvarka, politiniai įvykiai, suirutė, ekonomis nestabilumas ir t.t. ir pan. Tačiau nukritus "Gekežinei užtvarai", atsidarė vartai į platų pasaulį. Žmonės ėmė laisvai judėti, keisti savo gyvenamą vietą, pažinti gyvenimą kitose pasaulio dalyse ir tautose, ne vien tik Tarybų Sąjungos ribose.
Dabar mes gyvenam Europos Sąjungoje, kuri susikūrė pokario metais, ir vėliau į tą Sąjungą prisijungdavo vis daugiau narių, kad palengvintų tarpusavio bendradarbiavimą. Tačiau Europos Sąjunga dabar išgyvena labai svarbų pasikeitimą, vietoj naujų narių prisijungimo, vienas iš seniausių narių, UK planuoja išstoti iš Europos Sąjungos.
Ar tai bus Europos Sąjungos žlugimo pradžia? Laikas parodys.
Galimybė keliauti ir gyventi kitose šalyse, yra labai geras reiškinys. Tai niekada nėra lengvas sprendimas, išvykti kitur, patirti nežinomų įspūdžių, bandyti įsitvirtinti kitur, kurti savo namus ne tėvų žemėje, o svetur.
Keistas reiškinys, kada visas pasaulis globalizuojasi, UK atsiskiria, gal būt turėdama kitą planą.
Migracija visai nepaprastas reiškinys. Daug keblių problemų susikuria ten, kur atrodo smėlis smėliškesnis, žolė žalesnė, duona skalsesnė...
Nemalonu, kada politikų sukurti nesklandumai, įtakoja žmonių tarpusavio santykius. Atsiranda nepasitikėjimas, įtarumas kitataučių atžvilgiu, susiskaldymas, netgi fašistinių išsišokimų eskalavimas. Tai vis noras apsibrėžti ratą aplink save, kad niekas negalėtų prieiti ir dalintis džiaugsmais bei vargais.
Atsiskyrėliai turi tik vieną likimą, jie neturi draugų džiaugsmo valandą ir paguodos netekties laiku.
Džiaugiuosi galėdamas gyventi Londone, kalbėti anglų kalba, skaityti literatūrinius kūrinius originale. Šaunu turėti tiek daug naujų draugų ir pažįstamų iš visų pasaulio vietų, nes Londonas pritraukia žmones iš pačių netikėčiausių pasaulio kampelių.
Būtų labai gaila, jei suirutė ir betvarkė imtų rastis ir čia, dabartinėje Europoje, kaip ir griuvus Sovietų Sąjungai. Nusikalstamas pasaulis netvardomas reiškėsi tuomet santvarkų pasikeitimo metų buvusioje TSRS.
Pabaigai norėtųsi palinkėti visiems, kad taika ir draugystė nugalėtų, nes kito kelio nėra.
Daina Kiss

[I was lucky to be born in the Republic of Lithuania, within the USSR. 15 Socialist Republics formed the Soviet Union. On December 9, 1991, the Soviet Union ceased to exist.
Changes in the system, political events, turmoil, economic instability, etc. and etc. However, after the "Gecko Barrage" fell, the gate opened to a wide world. People started to move freely, change their place of residence, get to know other parts of the world and nations, not just within the Soviet Union.
We are now living in the European Union, which was created in the post-war years, and later, more and more members joined the Union to facilitate mutual cooperation. However, the European Union is now experiencing a very important change, one of the oldest members, the UK, is planning to leave the European Union instead of joining new members.
Will it be the beginning of the collapse of the European Union? Time will tell.
The opportunity to travel and live in other countries is a very good thing. It is never an easy solution to go elsewhere, experience unknown experiences, try to get established elsewhere, build your own home on the land of your parents, not on the other.
A strange phenomenon when the whole world is globalizing, the UK separates, perhaps with another plan.
Migration is an extraordinary phenomenon. A lot of troublesome problems where sand seems to be sandier, grass greener, bread looser ...
It is unpleasant when politicians create problems that affect people's relationships. There is mistrust, suspicion of foreigners, fragmentation, and even escalation of fascist outcry. It is still a desire to draw a circle around oneself so that no one can access and share joy and affliction.
Separators have only one destiny, they have no friends at the hour of joy and at the time of consolation.
I am happy to live in London, speak English, read literary works in the original. Have so many new friends and acquaintances from all over the world, because London attracts people from the most unexpected corners of the world.
It would be very unfortunate if disarray and disorder were to emerge here in the present Europe, just as the Soviet Union collapsed. The criminal world was not mentioned in the former USSR when the regime changed.
Finally, I would like to wish everyone peace and friendship to overcome because there is no other way.

Google Translation]

Place stamp here

Created: 4 Jul 2019, 7 p.m.

Nationality: Lithuanian